Pelagiskt fiske är miljövänligt

För oss och våra medlemmar står en sund havsmiljö och ett miljömässigt hållbart fiske i fokus. Det pelagiska fisket är klimatsmart med mycket låg bränsleförbrukning per kilo fångad fisk.  Det är dessutom selektivt och har mycket små oönskade bifångster.

 

Effektiv fördelning av fiskekvoter och certifieringar som MSC är några viktiga redskap i vårt hållbarhetsarbete. Information och samarbete med myndigheter förstärker våra insatser. Vi jobbar för att miljöcertifiera alla våra fisken med MSC, och att minska vår miljöpåverkan ytterligare genom minskade utsläpp, god förvaltning av fiskbestånden och anpassade redskap.

Miljömässigt  fiske

Moderna fartyg fiskar bränslesnålt och på ett mycket resurseffektivt sätt. Det gör att våra utsläpp är minimala. Pelagiskt fiske har oerhört små bifångster, och är helt utan utkast. Våra redskap rör sig i den fria vattenmassan, utan bottenpåverkan.

 

Certifiering

MSC är den största och mest erkända certifieringen för ett hållbart fiske. Vi har under många år arbetat med certifieringar och som målsättning att alla våra fisken ska vara miljöcertifierade.

Läs mer om våra MSC-certifieringar

 

Fiskekvoter och fördelning

Begreppet Maximum Sustainable Yield (MSY), dvs. det biologiskt maximala långsiktiga uttaget, är centralt för oss.

Fisket regleras genom årliga kvoter som avgör hur mycket som får fiskas per område av varje art. Det Internationella havsforskningsrådet ICES ger biologiska råd för varje fiskbestånd kvoterna fastställs inom EU eller i förhandlingar med andra länder, t.ex. Norge, Färöarna och Island. I Sverige är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig myndighet. Det pelagiska regleringssystemet ger våra medlemmar möjligheten att fördela och omfördela sina fiskemöjligheter. Resultatet är att de internationellt bestämda kvoterna används optimalt – för både våra medlemmar och för miljön.

Till ICES hemsida

Kontroll av fisket

Det finns ett väl uppbyggt system för kontroll av fiskefångster. Fartygen har själva en rapporteringsskyldighet och Havs- och vattenmyndigheten utför regelbundet stickprovskontroller. De pelagiska fartygen kontrolleras både vad gäller kvantitet, fiskeplatser och landningar, och kontrolleras också enligt flera andra regelverk än bara fiskerilagstiftningen.

 

Minskande dioxinhalter i Östersjön

I Östersjön har gamla miljösynder tidigare gjort att fet fisk varit farlig att äta. Halterna av dioxin minskar stadigt i både miljön och i fisken och sedan flera år ligger glädjande nog värdena för sill och strömming från stora delar av södra Östersjön under gränsvärdena. Tyvärr ser vi trots detta inte någon revidering av Livsmedelsverkets kostrekommendationer gällande fet fisk från Östersjön. VI hoppas på en utökad provtagning och mer nyanserade kostråd. 

Läs mer om minskande dioxinhalter här!