Pelagiskt fiske är miljövänligt

För oss och våra medlemmar står en sund havsmiljö och ett miljömässigt hållbart fiske i fokus. Effektiv fördelning av fiskekvoter och certifieringar som MSC är några viktiga redskap i arbetet. Information och samarbete med myndigheter förstärker våra insatser. Vi jobbar för att miljöcertifiera alla våra fisken med MSC, och att minska vår miljöpåverkan genom minskade utsläpp, god förvaltning av fiskbestånden och anpassade redskap.

Miljömässigt fiske

Moderna fartyg fiskar bränslesnålt och på ett mycket resurseffektivt sätt. Det gör att våra utsläpp är minimala. Pelagiskt fiske har oerhört små bifångster, och är helt utan utkast. Våra redskap har ingen bottenpåverkan.

 

Certifiering

MSC är den största och mest erkända certifieringen för ett ekologiskt hållbart fiske. Vi har som målsättning att alla våra fisken ska vara MSC-certifierade, och räknar med att nå det målet under 2021.

Läs mer om våra MSC-certifieringar

 

Fiskekvoter och fördelning

Begreppet Maximum Sustainable Yield (MSY), dvs. det biologiskt maximala långsiktiga uttaget, är centralt för oss.

Fisket regleras genom årliga kvoter som avgör hur mycket som får fiskas per område av varje art. Det Internationella havsforskningsrådet ICES ger biologiska råd för varje fiskbestånd kvoterna fastställs inom EU eller i förhandlingar med andra länder, t.ex. Norge, Färöarna och Island. I Sverige är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig myndighet. Det pelagiska regleringssystemet ger våra medlemmar möjligheten att fördela och omfördela sina fiskemöjligheter. Resultatet är att de internationellt bestämda kvoterna används optimalt – för både våra medlemmar och för miljön.

Till ICES hemsida

Kontroll av fisket

Det finns ett väl uppbyggt system för kontroll av fiskefångster. Fartygen har själva en rapporteringsskyldighet och Havs- och vattenmyndigheten utför regelbundet stickprovskontroller. De pelagiska fartygen kontrolleras både vad gäller kvantitet, fiskeplatser och landningar, och kontrolleras också enligt flera andra regelverk än bara fiskerilagstiftningen.

 

Minskande dioxinhalter i Östersjön

I Östersjön har gamla miljösynder tidigare gjort att fet fisk varit farlig att äta. Halterna av dioxin minskar stadigt i både miljön och i fisken och sedan flera år ligger glädjande nog värdena för sill och strömming från stora delar av södra Östersjön under gränsvärdena.

Läs mer om minskande dioxinhalter här!